Aktualności

News

Zadanie pn. Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczyna zadanie pn. „Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim” dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji: 16.05.2022 r.-31.10.2022 r.
Wartość projektu/dofinansowanie: 100 000,00 PLN

Cele projektu:
- identyfikacja kluczowych miejsc, wydarzeń oraz organizacji, instytucji i osób związanych z dziedzictwem wołoskie w województwie podkarpackim,
- uzupełnienie oznakowania Szlaku Kultury Wołoskiej w terenie,
- przygotowanie katalogu pakietów turystycznych związanych z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej,
- promocja Szlaku Kultury Wołoskiej, - Stworzenie sieci partnerstwa organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz idei Szlaku. 

Zadanie przyczyni się do:
- rozwoju szlaków kulturowych województwa podkarpackiego w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i dialogu międzykulturowego,
- zwiększenia ruchu turystycznego na Szlaku Kultury Wołoskiej, poprzez poprawę dostępności oferty Szlaku,
- przygotowania dokumentacji i materiałów dot. Szlaku Kultury Wołoskiej niezbędnych do złożenia aplikacji do systemu Szlaków Kulturowych Rady Europy.

Działania w projekcie:
1. Identyfikacja kluczowych miejsc, wydarzeń oraz organizacji, instytucji i osób związanych z dziedzictwem wołoskie w województwie podkarpackim.
2. Mapa na stronę internetową - graficzne opracowanie przebiegu tras/trasy w województwie podkarpackim na podstawie zidentyfikowanych kluczowych lokalizacji.
3. Uzupełnienie oznakowania Szlaku – opracowanie i montaż w terenie 3 tablic edukacyjnych na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego lub Pogórzy.
4. Przygotowanie katalogu pakietów turystycznych związanych z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej wraz z promocją i dystrybucją wśród touroperatorów.
5. Wydanie mapy Szlaku z przewodnikiem zawierającym opis pakietów turystycznych.
6. Działania promocyjne Szlaku Kultury Wołoskiej, w szczególności:

• kampania promocyjna na istniejących kanałach przekazu, w tym profilu FB Szlaku oraz kanale na portalu YouTube, Instagramie oraz reklamie google,
• przygotowanie 2 krótkich filmów promujących dziedzictwo wołoskie w regionie i Szlak oraz wypracowane oferty,
• przygotowanie konkursu na temat Szlaku, za pośrednictwem mediów społecznościowych,
• opracowanie questu powiązanego z wybraną ofertą turystyczną,
• organizacja konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli co najmniej 5 różnych przedstawicieli mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV) o zasięgu regionalnym.

7. Podpisanie porozumień o współpracy w sprawie złożenia wniosku do Rady Europy w sprawie przyznania certyfikatu dla Szlaku Kultury Wołoskiej.


Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020