Aktualności

Ogólne

Zadanie pn. Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim

Termin realizacji: 16.05.2022 r.-31.10.2022 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU/DOFINANSOWANIE: 100 000,00 PLN

Cele projektu:
-    Identyfikacja kluczowych miejsc, wydarzeń oraz organizacji, instytucji i osób związanych z dziedzictwem wołoskie w województwie podkarpackim, -    Uzupełnienia oznakowania Szlaku Kultury Wołoskiej w terenie, -    Przygotowania katalogu pakietów turystycznych związanych z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej, -    Promocji Szlaku Kultury Wołoskiej, -    Stworzenia sieci partnerstwa organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz idei Szlaku.  

Zadanie przyczyni się do:

-    rozwoju szlaków kulturowych województwa podkarpackiego w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i dialogu międzykulturowego,
-    zwiększenia ruchu turystycznego na Szlaku Kultury Wołoskiej, poprzez poprawę dostępności oferty Szlaku,
-    przygotowania dokumentacji i materiałów dot. Szlaku Kultury Wołoskiej niezbędnych do złożenia aplikacji do systemu Szlaków Kulturowych Rady Europy.

Działania w projekcie:

1.    Identyfikacja kluczowych miejsc, wydarzeń oraz organizacji, instytucji i osób związanych z dziedzictwem wołoskie w województwie podkarpackim.
2.    Mapa na stronę internetową - graficzne opracowanie przebiegu tras/trasy w województwie podkarpackim na podstawie zidentyfikowanych kluczowych lokalizacji.
3.    Uzupełnienie oznakowania Szlaku – opracowanie i montaż w terenie 3 tablic edukacyjnych na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego lub Pogórzy.
4.    Przygotowanie katalogu pakietów turystycznych związanych z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej wraz z promocją i dystrybucją wśród touroperatorów.
5.    Wydanie mapy Szlaku z przewodnikiem zawierającym opis pakietów turystycznych.
6.    Działania promocyjne Szlaku Kultury Wołoskiej, w szczególności:

•    kampania promocyjna na istniejących kanałach przekazu, w tym profilu FB Szlaku oraz kanale na portalu YouTube, Instagramie oraz reklamie google,
•    przygotowanie 2 krótkich filmów promujących dziedzictwo wołoskie w regionie i Szlak oraz wypracowane oferty,
•    przygotowanie konkursu na temat Szlaku, za pośrednictwem mediów społecznościowych,
•    opracowanie questu powiązanego z wybraną ofertą turystyczną,
•    organizacji konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli co najmniej 5 różnych przedstawicieli mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV) o zasięgu regionalnym.

7.    Podpisanie porozumień o współpracy w sprawie złożenia wniosku do Rady Europy w sprawie przyznania certyfikatu dla Szlaku Kultury Wołoskiej.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020