Aktualności

„Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego”

Informacje o projekcie


„Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego”

W maju 2023 roku Stowarzyszenie „Pro Carpathia” uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego”.
Termin realizacji projektu: 19.05.2022 r.-31.10.2023 r.
Budżet: 40 000,00 zł.

Cele
Celem głównym jest zwiększenie rozpoznawalności Szlaku Kultury Wołoskiej i przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego o uzyskania statusu Europejskiego Szlaku Kulturowego. 

Cele szczegółowe: 

1) Promocja Szlaku Kultury Wołoskiej, 

2) Umocnienie partnerstwa organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz idei Szlaku, 

3) Weryfikacja formalnej strony funkcjonowania Szlaku,
4) Zgromadzenie danych koniecznych do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Osiągnięcie wskazanych powyżej celów przyczyniać się będzie do: 

─ rozwoju turystyki zrównoważonej, 

─ zwiększenia ruchu turystycznego na Szlaku Kultury Wołoskiej, 

─ poprawy dostępności oferty Szlaku, 

─ ochrony dziedzictwa kulturowego,
─ rozwoju dialogu międzykulturowego.  

Działania w projekcie:
1.    Promocja Szlaku Kultury Wołoskiej, w szczególności:
•    Konsultacje z ekspertem z zakresu kierunków i narzędzi marketingowych do promocji Szlaku Kultury Wołoskiej wraz z rekomendacjami do dalszych działań promocyjnych i wizerunkowych,
•    kampania promocyjna na istniejących kanałach przekazu, w tym profilu FB Szlaku oraz kanale na portalu YouTube, Instagramie oraz reklamie google, 

•    konkurs fotograficzny związany ze Szlakiem Kultury Wołoskiej, 

•    quest  Szlakiem Kultury Wołoskiej,
•    graficzne opracowanie mapy całego Szlaku. 

2.    Umocnienie partnerstwa organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz idei Szlaku poprzez spotkania partnerów regionalnych i osób działających na rzecz Szlaku z Polski, Słowacji i Czech.
3.    Weryfikacja prawnej formy funkcjonowania Szlaku i zgromadzenie danych koniecznych do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020