Publikacje

Inventarizácia salašníctva a fenoménov súvisiacich s kolonizáciou na valaskom práve a prírodného dedičstva spojeného s karpatským salašníctvom na území súčasného Žilinského kraja

Problematika kolonizácie na valaskom práve na území súčasného samosprávneho
usporiadania Žilinského kraja doteraz nebola komplexne pre celé územia spracovaná,
jednotlivé informácie sa nachádzajú vo viacerých publikáciách, článkoch a ďalších
zdrojoch, nasledujúci text prináša určité zhrnutie a sumár poznatkov v tejto problematike,
ktorý vychádza priamo z uvedených zdrojov s minimálnymi úpravami a interpretáciami.
Územie súčasného samosprávneho usporiadania Žilinského kraja tvoria historické
regióny Horného Považia, Kysúc, Turca, Oravy a Liptova. Jedná sa o prevažne horský
región s rázovitými oblasťami, ktorý je bytostne spojený s odkazom kolonizácie na
valaskom práve z historického, etnografického, kultúrneho, ale aj prírodného, či
environmentálneho hľadiska.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020