Publikacje

Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych związanych z kulturą wołoską w Małopolsce

W krajobrazie południowej Małopolski silne piętno odcisnęła kultura pasterska, która przybyła na te tereny w XIV – XVI w. wraz z ludnością wołoską. Ślady kultury wołoskiej przetrwały do dziś w postaci różnorodnych form przyrodniczo-krajobrazowych: układów osadniczych oraz towarzyszących im terenów dawnego i współczesnego wypasu zwierząt. Zależą one od typu krajobrazu (góry niskie, góry średnie, góry wysokie, pogórza i kotliny śródgórskie) i zarazem są charakterystyczne dla grup ludności, zamieszkującej poszczególne subregiony. Koncentrują się one w południowych powiatach województwa, osiągając największe natężenie w powiecie suskim, nowotarskim oraz tatrzańskim, w południowej części powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego, a także fragmentarycznie w powiecie wadowickim i myślenickim.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020