Publikacje

INWENTARYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ZWIĄZANYCH Z ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ PASTERSKĄ WWOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Południowo-wschodnia część Karpat polskich jest silnie przekształcona przez działalność człowieka, tak rolnicza jak i związaną z eksploatacja lasu. Powstał w ten sposób krajobraz kulturowy,składający się z wiosek w krainie dolin z ich polami uprawnymi, lasów na stokach i przyszczytowych zbiorowisk łąkowych z cechami łąk alpejskich. Po wysiedleniach ludności wiele ekosystemów podległo częściowej renaturalizacji, znacznie wzrosło zalesienie (85%),a gęstość zaludnienia pozostaje na bardzo niskim poziomie (poniżej 10 osób na km2). Przyroda odzyskuje porzucone przez ludzi obszary rolnicze i objęte ochroną lasy,ale ciągle widoczne są ślady odciśnięte przez wiele wieków gospodarki ludzkiej. Krajobraz naturalny i kulturowy przeplatają się ze sobą. Powstało w ten sposób unikalne, niezwykle bioróżnorodne środowisko o unikatowym w skali Europy charakterze.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020