Publikacje

Malopolska - 15 tematických trás

Valasi. Pastiersky ľud, ktorý prišiel na poľské územie v priebehu 15. storočia prinášajúc so sebou nielen hospodárske umenie pasenia oviec v náročnom horskom teréne, ale aj bohatú kultúru, ktorá žije do dnešného dňa. Putovanie Valachov prebiehalo od Bieszczad cez Nízke Beskydy, Sadecké Beskidy, Gorce a Podtatranskú oblasť, cez Živecké Beskydy, Slezské Beskydy a ďalej na západ smerom na Moravu. Táto štúdia predstavuje návrh 15 tematických trás vedúcich cez oblasti, ktoré úzko súvisia s rozvojom transhumancie. Spolu vytvárajú komplexný, prierezový obraz pastierskeho dedičstva, pre ktoré sú horské terény pozadím – kontextom, ktorý vďaka týmto trasám získava dodatočnú, nemateriálnu hodnotu.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020