Publikacje

Przewodnik Szlak Kultury Wołoskiej - wersja polska

Szlak Kultury Wołoskiej to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka. Pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie się kultury materialnej i duchowej ludności tu osiadłej. Dziś pamięć o tym bardzo szybko ginie, co prowadzi do zaniku wspólnej tożsamości regionalnej pogranicza. Szlak Kultury Wołoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Karpat i Bałkanów. Ma szczególną rolę kształtując postawę otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Szlak Kultury Wołoskiej jest świadectwem jedności górali otwartym dla wszystkich, którzy są zainteresowani  kulturą i przyrodą pogranicza.
Szlak Kultury Wołoskiej powstał za sprawą projektu pod tą samą nazwą w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja Interreg V-A 2014-2020. Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się jednak już na początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych, a następnie publikacji naukowych w latach 2007-2008. Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych
Karpat w Polsce i na Słowacji.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020