Publikacje

Przewodnik Szlak Kultury Wołoskiej - wersja słowacka

Trasa valašskej kultúry to sú dnes odhaľované stopy pastierskej činnosti Valachov v oblasti Karpát, na poľsko-slovenskom pohraničí, kde stovky rokov bolo pasenie oviec rozhodujúcim
faktorom ľudskej ekonomiky. Pastierstvo malo dominantný vplyv na formovanie hmotnej a duchovnej kultúry ľudu tu usídleného. Dnes sa veľmi rýchlo na to zabúda, čo vedie k zániku spoločnej regionálnej identity pohraničia. Trasa valašskej kultúry nesie posolstvo o kultúrnom spoločenstve
obyvateľstva Karpát a Balkánu. Má osobitnú úlohu pri formovaní postoja otvorenosti, buduje vzájomné kontakty, výmenu poznatkov a skúseností. Trasa valašskej kultúry je ako svedectvo jednoty goralov otvorenou pre všetkých, ktorí majú záujem o kultúru a prírodu pohraničia.

Trasa valašskej kultúry bola vytvorená vďaka projektu s rovnakým názvom ako v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko Interreg V-A 2014-2020. Koncept Trasy valašskej kultúry sa však zrodil ešte na začiatku tohto storočia v Obecnom kultúrnom stredisku v Ochotnici Górnej s podporou miestnej pobočky Zväzu Podhalancov a akademických kruhov krakovských vysokých škôl. Po prvýkrát sa tak zhmotnila v podobe popisu, máp, územných grafov a následných vedeckých publikácií v rokoch 2007-2008. Projekt Trasa valašskej kultúry je však rozšírením oblasti aktivít na celý región Karpát v Poľsku a na Slovensku.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020