Obszar Chronionego Krajobrazu – Górna Orava (Chránená krajinná oblasť Horná Orava)

Kategoria: Przyroda

Najbardziej wysunięty na północ obszar chroniony Słowacji – Horna Orava został objęty ochroną prawną w 1979 r., przy czym rezerwat Babia Góra ochronie tej podlegał już od 1926 r. stanowiąc tym samym jeden z najstarszych rezerwatów Słowacji. Blisko połowę powierzchni obszaru stanowią lasy – składające się w szczególności z buka, jodły i monokultury świerka. Wyjątek stanowią Babia Góra (z jej najwyższym wierzchołkiem Diablakiem), Pilsko i Paráč, gdzie odnajdziemy lasy świerkowe z domieszką jarzębiny. W związku z występowaniem licznych torfowisk znajdują się tu liczne siedliska gadów i płazów, w tym salamander.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020