Aktualności

Ogólne

Projekt pt. Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje projekt pt. Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”. Projekt realizowany jest od 16 października 2019 r. do 15 października 2020 r. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie „Pro Capathia”, Partnerem projektu - Stowarzyszenie samorządów „Euroregion Karpaty - Ukraina”. Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej po stronie polskiej i jego wyznaczenie po stronie ukraińskiej. Obszar realizacji projektu to pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwody: zakarpacki i iwanofrankowski).

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020