Aktualności

Ogólne

Prvé vydanie Karpatskej sociokultúrnej revue

Prvé vydanie Karpatského sociokultúrneho prehľadu vydané v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina na rok 2014- 2020.

Predstavujeme zaujímavé profily umelcov aj podnikateľov využívajúcich zdroje týchto krajín, ktoré sú na jednej strane tvorivou inšpiráciou, ale aj produktom, z ktorého vytvárajú nové diela a produkty. Popisujeme zachované kultúrne dedičstvo, dedičstvo národov, ktoré v týchto krajinách žijú po celé storočia. A bez ohľadu na to, či sa jedná o hrady, paláce, chrámy alebo cintoríny, musí sa o ne starať, a preto je nevyhnutná spolupráca medzi Poľskom a Ukrajinou, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Dedičstvo je tiež kulinárske, a teda aj prvý príbeh o jedlách a jedlách typických pre pohraničnú oblasť, tentokrát v západnej časti. A na konci čísla nájdete karpatské legendy, ktoré je potrebné prečítať, aby ich pamäť navždy prežila.

Časopis je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke www.carpathianculture.eu

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020