Szlak
Kultury
Wołoskiej

Aktualności

Informacje z dziedziny Kultury Wołoskiej oraz informacje o wydarzeniach na szlaku.

Kultura Wołoska

Szlak Kultury Wołoskiej zakłada funkcjonowanie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim. Przywrócenie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez działania (inwentaryzację zasobów kulturowych, szkolenia i warsztaty kulturowe, publikacje na temat kultury wołoskiej, „eventy wołoskie” (bazujące na cyklu pasterskim i wypasie owiec) pozwala odkryć na nowo i przypomnieć to popadające w niepamięć dziedzictwo. 

Transgraniczny, zintegrowany szlak kulturowy służy jako nośnik regionalnych wartości kulturowych. Poprzez popularyzację wpływa na rozwój wołoskiego dziedzictwa, czyniąc je „żywym“ świadectwem kultury pogranicza. Szlak otwiera nowe, wspólne możliwości przed lokalnymi społecznościami, które bazując na kulturze wołoskiej mogą tworzyć własną ofertę kulturową np. poprzez warsztaty rękodzieła, lokalne imprezy wołoskie, produkcję serów itp.

Szlak Wołoski

Szlak Kultury Wołoskiej to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka. Pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie się kultury materialnej i duchowej ludności tu osiadłej. Dziś pamięć o tym bardzo szybko ginie, co prowadzi do zaniku wspólnej tożsamości regionalnej pogranicza. Szlak Kultury Wołoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Karpat i Bałkanów. Ma szczególną rolę kształtując postawę otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Dla osób zainteresowanych kulturą obszarów pogranicza Szlak Kultury Wołoskiej jest świadectwem wspólnoty ludzi gór.

 

Mapa szlaku

Atrakcje

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Kozia Zagroda

Kozia Zagroda to zrekonstruowana zagroda wołoska, jakie dawniej stały w tym rejonie. Prócz chaty...

Wystawa instrumentów muzycznych w Piwnicznej Zdrój

Karpaty choć nie są górami największymi i najwyższymi, mają swoje światowe „naj”,...

Bacówki edukacyjne w Małopolsce - Czarny Dunajec - Baligłówka

Położona w miejscu łatwo dostępnym i atrakcyjnym z punktu widzenia turystycznego: na skraju...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020